Mål och strategier

Tornbergets mål och strategier beslutas av styrelsen. De bottnar i ett ständigt pågående arbete med intern styrning och kontroll och systematisk verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Övergripande målsättningar 

Med utgångspunkt från ägardirektiv och Haninge kommuns målområden har Tornbergets styrelse beslutat följande övergripande målsättningar:

  • Bedriver serviceinriktad verksamhet som leder till nöjda kunder
    Målsättningen inkluderar effektiv och långsiktig lokalförsörjning.

  • Verkar för ett långsiktig hållbart samhälle
    Målsättningen avser effektiv fastighetsförvaltning, god inomhusmiljö, ekologiskt- och socialt ansvarstagande samt ekonomisk effektivitet.

  • Vara en attraktiv arbetsplats 
    Målsättningen är en arbetsplats där alla bidrar till Tornbergets och varandras framgång. Arbetssättet är agilt där tillit är i fokus. Alla trivs, utvecklas och mår bra samt där man bidrar med idéer till utveckling.

Mål, strategi och budget

I dokumentet "Mål, strategi och budget 2021-2022" kan du läsa om våra ekonomiska ramar och vår ekonomiska plan till och med 2023.

Utöver detta innehåller dokumentet bland annat våra mätbara mål, våra strategier och en lista över de styrdokument som gäller för Tornberget. Här hittar du även information om hur vi arbetar med intern styrning och kontroll och systematisk kvalitets- och verksamhetsutveckling. Arbetet sker enligt en årscykel där medarbetare, ledning och styrelse involveras i olika skeden.

Mål strategi och budget 2021-2022

Senast uppdaterad: 24 november 2020