Runstensskolan

I projekt Runsten ska Tornberget bygga Nya Runstensskolan för 525 elever och i samverkan med Haninge Bostäder utveckla möjligheter att bygga bostäder och kontor inom kvarteret.

Detaljplanearbete pågår inom Haninge kommun för Söderbymalm 3:470 med flera. Detaljplanens syfte är att ”möjliggöra en ny grundskola, i uppdraget ingår även att utreda förutsättningarna för att förtäta planområdet med bostäder”.

Även inom projektet pågår arbete med att se möjligheter till samnyttjande inom kvarteret. I det arbetet samverkar Tornberget och Haninge Bostäder.

Sommaren 2021 flyttade Runstensskolans verksamhet till Söderbymalmsskolan på Eskilsvägen.

Entreprenör genom strategisk partnering på totalentreprenad: Veidekke Entreprenad AB 

Runstensskolan på Google maps

Om detaljplanen för Runstensskolan på Haninge kommuns webbplats

Senast uppdaterad: 4 november 2022