Strategisk partnering

Haninge kommun växer och därmed även behovet av lokaler i allmännyttan, inte minst förskolor och skolor. För att optimera byggprocessen har Tornberget upphandlat flera projekt i en och samma upphandling genom så kallad strategisk partnering på totalentreprenad. 

Under några år framöver byggs bland annat ”Vega förskola och aktivitetshus” och flera konceptförskolor runt om i kommunen genom strategisk partnering. Inom det samarbetsavtalet ingår även att utveckla och förbättra den konceptförskola som Haninge kommun har arbetat fram utifrån de erfarenheter som erhålls vid byggnationen av varje ny förskola.

Även Ribbyskolan i Västerhaninge rustas upp och byggs ut i ett samarbetsavtal genom strategisk partnering på totalentreprenad.

Några av fördelarna med strategisk partnering

  • Projekten kommer igång snabbare och genomförandetiden blir kortare.
  • Beställare, entreprenör och verksamhet är involverade från start och parternas gemensamma erfarenheter används i varje projekt.
  • En gemensam ekonomi kring projekten innebär mindre ekonomisk risk för samtliga involverade och är ett incitament för alla aktörer att hålla ned kostnaderna. En upphandling istället för flera är också mindre kostsamt.
  • Beställaren får en tydligare styrning och bättre förutsättningar att involvera rätt kompetens i rätt tid.
  • Arbetsformen uppmuntrar till större kreativitet, bättre tekniska lösningar och mer effektiv problemhantering.

Senast uppdaterad: 7 januari 2021