Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt Lagen om skydd mot olyckor. Där står det bland annat att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Som ett led i Tornbergets systematiska brandskyddsarbete pågår för närvarande en omfattande genomgång av det tekniska brandskyddet i samtliga fastigheter i Tornbergets bestånd.

I inventeringen ingår bedömning av tillgång och omfattning av bland annat: 

  • handbrandsläckare
  • utrymningsvägar
  • brandcellsgränser
  • rökluckor
  • brand/utrymningslarm
  • brandspjäll

Eventuella anmärkningar åtgärdas och ritningsunderlag uppdateras.
Inom ramen för projektet uppdateras också alla verksamheters brandskyddsritningar.

Plan för inventeringen

Inventeringen av fastigheterna inleddes i maj 2020 och projektet beräknas vara slutfört den 30 juni 2021. Alla verksamheter kontaktas inför platsbesök och vid själva besöket tas kontakt med personal.

Inventerarna bär ID06-brickor och Tornbergets entreprenörsbrickor.

I tidsplaneringen tas hänsyn till rådande läge i coronapandemin.

Senast uppdaterad: 7 januari 2021